Бланки

 1. RA-UT-001 Разрешение за изработване на проект за ПУП

 2. RA-UT-002 Разрешение за одобряване на проект за ПУП

 3. RA-UT-003 Заявление за ВИЗА

 4. RA-UT-004 Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл. 141-145 от ЗУТ)

 5. RA-UT-005 Заявление за съгласуване и одобряване на проект (чл. 154, ал.5 от ЗУТ)

 6. RA-UT-006 Заявление за одобряване на проект - заснемане на изпълнен строеж и възстановяване на изгубен проект (чл. 145, ал.5 от ЗУТ)

 7. RA-UT-007 Заяввление за предаване на екзекутувна документация

 8. RA-UT-008 Заявление за издаване на разрешение за строеж

 9. RA-UT-009 Заявление за презаверка на издадено разрешение за строеж (чл.153, ал.3 от ЗУТ)

10. RA-UT-010 Заявление за одобряване на схема-скица за преместваеми обекти,рекламни елементи

11. RA-UT-011 Заявление за одобрение на проект за изд. на разрешение за поставяне преместваем обект, рекламни елементи

12. RA-UT-012 Заявление за регистриране на преместваем обект или рекламен елемент-въвеждане в експлоатация

13. RA-UT-013 Заявление за oткриване на строителна площадка

14. RA-UT-014 Заявление за заверка на Образец 3

15. RA-UT-015 Заявление за издаване на удостоверение за груб строеж по чл.181

16. RA-UT-016 Заявление за издаване на извадка,скица от ПУП

17. RA-UT-017 Заявление за презаверка на скица,извадка от ПУП

18. RA-UT-018 Заявление за издаване на удостоверение за идентичност

19. RA-UT-019 Заявление за издаване на Заповед за прокарване на временен път за достъп (чл. 190 от ЗУТ)

20. RA-UT-020 Заявление за Заповед за преминаване през чужд имот (чл. 192 от ЗУТ)

21. RA-UT-021 Заявление за издаване на Заповед за отклонения от общи мрежи и съоражения през чужд имот

22. RA-UT-022 Заявление за осигуряване на достъп до имот за извършване на разрешени и предписани работи (чл. 194 от ЗУТ)

23. RA-UT-023 Заявление за освидетелствуване на сграда

24. RA-UT-024 Заявление за издаване на удостоверение за премахната сграда

25. RA-UT-025 Заявление за заверяване на технически транспорт

26. RA-UT-026 Заявление за регистриране на технически паспорт

27. RA-UT-027 Заявление за издаване на заверен препис от документи

28. RA-UT-028 Заявлени за издаване на направление за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

29. RA-UT-029 Заявление за временно ползване на Общински терен

30. RA-UT-030 Заявление за изготвяне на Констативен протокол за настилки преди издаване на разрешение за строеж

31. RA-UT-031 Заявление за изготвяне на Констативен протокол за настилки след приключване на строеж

32. RA-UT-032 Заявление за подписване на Акт обр. 15

33. RA-UT-033 Заявление за определяне на представител за Държавна приемателна комисия

34. RA-UT-034 Заявление за издаване на Разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност

35. RA-UT-035 Заявление за заверка на Геордезическо заснемане и Експертно становище на растителност

36. RA-UT-036 Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина

37. RA-UT-037 Заявление за попълване на служебно поле в декларация по чл. 14 от ЗМДТ

38. RA-UT-038 Заявление за издаване на административен адрес

39. RA-UT-039 Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

40. RA-UT-040 Заявление за издаване на Заповед по чл. 16 от ЗУТ

41. RA-UT-041 Заявление за издаване на удостоверение от ОБЩ ХАРАКТЕР

42. RA-UT-042 Заявление за издаване на удостоверение и скица

43. RA-UT-043 Заявление за съгласие за анкериране

44. RA-UT-044 Заявление за уведомление за премахване на сграда по чл. 197 от ЗУТ

45. RA-UT-045 Заявление за определяне на прилежаща площ към сграда в режим етажна собственост в квартал с комплексно застрояване

46. RA-UT-046 Заявление за одобряване на схема за разполагане на съоражения към съществуващ търговски обект

47. RA-UT-047 Заявление за внасяне на ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

48. RA-UT-048 Декларация за заитересованите лица

49. RA-UT-049 Декларация по чл.154, ал.5 от ЗУТ

50. RA-UT-050 Опис на внесени проектни материали по преписка

51.  RA-UT-051 Опис на внесени проектни материали по преписка за техническа инфраструктура

52. RA-UT-052 Такси за съгласуване и одобрение на инвестиционни проекти

53. RA-UT-053 Заявление - за вид услуга

54. Заявление за работно време в стацонарен търговски обект

55. Заявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост

56. Удостоверение от Отдел „ПНОЧР УОС"

57. Закупуване на имот с ОПС след ТС45

58. Сметки по регулация след ТС46

59. Деактуване на имот

60. Заявление за закупуване на имот ОПС

61. Заявление фойерверки Приложение 1

62. Разрешение приложение 2

63. Декларация по чл.151, ал. 10 от ЗУТ

64. Уведомление по чл. 151, ал. 10 от ЗУТ

 

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys