Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология

 ЗАЯВЛЕНИЕ № 28 за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

Наименование на услугата

Необходими документи за извършване на услугата

Нормативно основание

Срок за изпълнение на услугата

Вид на издавания документ

Такса за услугата

ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ И ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РАСТИТЕЛНОСТ

 

1.Заявление по образец

2.Документ за собственост на терена

3.Геодезическо заснемане на растителността

4.Експертна оценка за съществуващата в имота растителност изготвена от ландшафтен архитект

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

30 дни

Заверени геодезическо заснемане и Експертна оценка

За физически лица: 25.00 лв.

За юридически лица: 38.00 лв.

За Столична община: безплатно

ЗАВЕРКА НА ДЕКЛЕРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

1.Заявление по образец

2.Документ за собственост на терена

3.Актуална скица на имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

4.Деклерация за липса на дървесна растителност изготвена от ландшафтен архитект.

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

 30 дни

Заверена декларация за липса на дървесна растителност

За физически лица: 25.00 лв.

За юридически лица: 38.00 лв.

За Столична община: безплатно

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ

1.Заявление по образец

2.Документ за собственост на терена

3.Писмено съгласие за преместване на растителността от всички собственици на имота

4. Копия от заверени геодезическо заснемане и експертна оценка на растителността / ако дърветата попадат в строителното петно и предстои издаване на виза за проектиране/.

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

 

30 дни

Разрешение

Забележка: Ако дървото попада в строителното петно и предстои издаване на виза за проектиране е необходимо да има заверени експертно становище за съществуващата растителност и геодезическо заснемане.

20 лв.

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КАСТРЕНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

1.Заявление по образец

2.Документ за собственост на терена

3.Писмено съгласие за премахване или кастрене на растителността от всички собственици на имота

4.Копия от заверени геодезическо заснемане и експертна оценка на растителността / ако дърветата попадат в строителното петно и предстои издаване на виза за проектиране/

5. Копие от ПБЗ

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

30 дни

Разрешение

30 лв.

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОЧИСТВАНЕ ОТ ХРАСТИ И СУХА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ В ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ

 

1.Заявление по образец

2.Документ за собственост на терена – Нотариален акт или Решение на поземлена комисия

3.Актуална скица на имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

4.Писмено съгласие за премахване или кастрене на растителността от всички собственици на имота

5.Удостоверение за наследници / ако собственика е починал/

6.Трасировачен карнет / за удостоверяване на границите на имота върху терена/

Закон за опазване на селскостопанското имущество

30 дни

Разрешение

Няма

ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С ОБЩИНСКА МАРКА ПРЕДИ ТРАНСПОРТИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ

 

1.Заявление по образец

2.Документ за самоличност

3.Документ за собственост

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

30 дни

Превозен билет

За измерване, кубиране и маркиране на дървесината, добита извън горски територии с общинска марка преди транспортиране – 5 лв./ плътен куб. метър

За издаване на презвозен билет на дървесина, добита извън горски територии – 10 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛИНИ ВКЛ. ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

1.Заявление по образец

2.Копие от документ за собственост или ползване на имота 3.Копие от Ветеринарно медицински дневник на пчелина, издаден от областната дирекция по безопасност на храните 4.Удостоверение за регистрация на животновъден обект.

Закона за пчеларството, Наредба № 10/ 01.04.2015 г за условията на регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства.

14 дни

Служебна бележка

Няма

РЕГИСТРАЦИЯ НА ППС ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

 

Заявление по образец

Наредба за организацията на движението на територията на Столична община /чл. 26/

 

14 дни

Служебна бележка

Няма

ПРОВЕРКА И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ, МОЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ, СВЪРЗАНИ С ПРОБЛЕМИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ВЪЗДУХА, ВОДИТЕ, ПОЧВИТЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

1.Заявление/ Молба свободен текст, съдържащо

2.Трите имена, точен адрес за кореспонденция и телефон за връзка на лицето подало заявлението

3.Кратко и точно описание на проблема

4.Трите имена и точен адрес на лицето, против което се подава заявлението/ молбата (ако има такова)

Закона за опазване на околната среда и всички останали законови и подзаконови нормативни документи

30 дни

Писмо отговор

Няма

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД И ИЗГОТВЯНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАСТИЛКИ И ТЕРЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОР ЗА ГАРАНЦИИ ПРЕДИ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА


1.Заявление по образец

2.Проектна документация

3.Снимков материал

НАРЕДБА
за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

30 дни

Констативен протокол

Няма

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД И ИЗГОТВЯНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАСТИЛКИ И ТЕРЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОР ЗА ГАРАНЦИИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТРОЕЖ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1.Заявление по образец

2.Екзекутивна документация

3.Снимков материал

НАРЕДБА
за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

30 дни

Констативен протокол

Няма

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ГАРАНЦИЯ

1.Заявление по образец

2. Подписан констативен протокол

3. Договор за банкова гаранция

4. Договор за парична гаранция

5. Общи условия

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. по Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6138/23.06.2023 г. 30 дни Договор Няма
© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys