ПАРАГРАФ 4

 

Наименование на услугата

Необходими документи за извършване на услугата

Вид на издавания документ

Срок за изпълнение на услугата(в дни/веднага)

Такса за изпълнение на

услугата

(лева)

 

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

експресна

2

5

6

7

8

9

10

11

12

Приемане и обработване на заявления, молби и жалби свързани с възстановяване на собствеността върху земи по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ

  1. Заявление свободен текст
  2. Документ за ползване

заповед

х

х

х

х

х

х

Приемане и обработване на заявления, молби и жалби свързани с оценка на сгради и подобрения на имоти попадащи под разпоредбите на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ

  1. Заявление свободен текст
  2. Документ за ползване

заповед

х

х

х

х

х

х

Приемане и обработване на заявления, молби и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ

  1. Заявление свободен текст
  2. Документ за ползване

заповед

х

х

х

х

х

х

Приемане и обработване на искания, молби и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани върху застроени земи от горския фонд по реда на ЗВСГЗГФ

  1. Заявление свободен текст
  2. Документ за ползване

заповед

х

х

х

х

х

х

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys