Управление на общинската собственост

Наименование на услугата

Необходими документи за извършване на услугата

 

Вид на издавания документ

Срок за изпълнение на услугата

(в дни/веднага)

Такса за изпълнение на услугата

(лева)

обикн овена

бърза

експрес на

обикн овена

бърза

експрес на

2

5

6

7

8

9

10

11

12

Установяване на жилищни нужди-

картотекиране и издаване на удостоверение

1. Заявление

2.Декларация

3.Удостоверение от СДВР

4.Удостоверение от Служба по вписванията

5.Копие от догoвор за наем

6.Копие от решение на ТЕЛК

 

удостоверение

60

х

х

20

х

х

Справки по актовите книги и издаване

на заверени копия от документи относно общинска собственост

1. Заявление свободен текст

2. Документ за собственост

3.Удостоверение от нотариус

4.Актуална скица от СГКК

5.Комбинирана скица по чл.16 от ЗКИР

3. Квитанция за платена такса

копие

7

3

x

15

22,5

30

Отписване на имот от актовите книги

за общинска собственост

1. Заявление

2. Лична карта

3. Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

x

15

22,5

30

Издаване на удостоверение за

отписване на имот от актовите книги за имотите -общинска собственост

или за възстановен общински имот

1.Заповед за отписване от Кмета на СО

2.Заявление

3.Удостоверение за наследници

4. Лична карта

5. Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

x

15

22,5

30

Издаване на удостоверение за наличие

или липса на съставен акт за общинска собственост

1. Бланка на заявление

2. Удостоверение за наследници

3. Квитанция за платена услуга

удостоверение

7

х

х

 15 x x

Изпращане окомплектовани искания

за закупуване на общински имот,сключване на договор за прехвърляне на собственост на основание чл.18 от ЗС и чл.34, ал.12 от ЗОС

1. Заявление

2. Лична карта

3. Документ за собственост

преписка

30

х

х

х

х

х

Издаване на Заповед за настаняване

под наем в общинско жилище

1. Наличие на картотека

заповед

7

х

х

10

х

х

Процедиране на документи за

изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж

1. Заявление

2. Договор за ОПС

3.Скица

4. Копие от разрешение за строеж

5. Заверен архитектурен план

6. Декларация

преписка

х

х

х

30

x

х

Вписване в регистър “Търговски

обекти” на заявления за работно време в стационарен търговски обект

1. Заявление

2.Актуално удостоверение от Агенция по вписванията

3. Удостоверение от Агенция по храните

удостоверение

30

х

х

х

х

х

Издаване на разрешение за ползване

на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговскиобект върху терен- общинска собственост

1.Заявление по образец

2. Заявление за работно време

3. Схема за разполагане

разрешение

14

х

х

32лв/к в.м.за мес.

х

х

Издаване на разрешение за ползване

на място за извършване на търговия на открито върху терен-общинска собственост

1. Заявление

2. Актуално удостоверение от АП

3. Други документи, които търговията позволява

4. Анкетна карта

5. Регистрационна карта/за земеделски производители/

разрешение

14

х

х

32лв/к в.м.за мес.

х

х

Вписване в регистър на заявление за

работно време на търговски обект на открито в имот- частна собственост

1. Заявление

2. Актуално удостоверение от АП

3. Други документи, които търговията позволява

 

7

х

х

х

х

х

Издаване на разрешение за ползване

на място за разполагане на маси и столове за консумация на открито върху терен-общинска собственост

1.Заявление

2. Схема за разполагане

разрешение

14

х

х

16,20/

кв.м за мес.

х

х

Издаване на разрешение за ползване

на     терени, върху които са организирани панаири,събори и празници, за продажба на стоки

 

разрешение

7

х

х

1,90/к м.м за ден

х

х

Издаване на дубликат на документ от

архива на търговските отдели

1. Заявление по образец

дубликат

7

х

х

0,30/ст

р.

х

х

Разрешение със Заповед на кмета на

района за провеждане на кампанийна /

акционна/ реклама

1. Заявление свободен текст

заповед

7

х

х

2,80лв

/кв.м.

за ден

х

х

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys