З А П О В Е Д

 

№ РПН18-РД09-69

Гр.София, 19.06.2018г.

       

     На основание чл.46, ал.1, т.11 от Закона местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № РД-09-1303/25.07.2011 г. на Кмета на Столична община, съгл.чл.35, ал.1 от Закона за защита на животните, чл.177, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за ветеринаромедицинската дейност.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

Местата за свободно разхождане на кучета-домашни любимци на територията на кметствата, както следва:

 1. с.Панчарево:
 • По двата бряга на р.Бистришка – от селото посока бентовете;
 • Ул.Борова гора (м.Дебело гуно) – посока м-ст „Самоковище“
 • Ул.Ловджийска чешма – посока м-ст „Ловджийска чешма“
 1. с.Лозен

      с.Долни Лозен

 • Продължението на ул.Васил Левски – посока на недостроена сграда на транспортна болница
 • Продължение на ул.Крушите – извън в.з.Крушите

        

           с.Горни Лозен

 • Продължението на ул.Студен кладенец – посока параклис „Св.Св.Константин и Елена“
 • Продължение на ул.Ридо и ул.Янко Велинов – посока планината
 • Продължението на ул.Райкя и ул.Радилица – посока полето
 1. с.Казичене
 • Алея, успоредна на Околовръстния път от ул.Никола Петков до ул.Любен Каравелов и стадиона
 • Асфалтова алея в бившето Земеделско училище
 • Път, продължение на ул.Троянов път, извън регулационните граници на селото в източна посока;
 • Път, продължение на ул.Освобождение, извън регулационните граници на селото в северна посока
 1. с.Бистрица
 • крайречните пространства на р.Янчовска, Стара река и р.Гъбешница
 1. с.Кокаляне
 • зоната между ВЕЖ „Кокаляне“, десния бряг на р.Искър и спортната база
 • местност „Могилата“
 • местност „Клепалото“
 1. с.Пасарел
 • местност “Елака“
 • местност “Църквище“

 

 1. с.Герман
 • по съществуваща зелена ивица на ул.Искър
 • по пътя за Германския манастир
 • около стадиона

 

 1. с.Железница
 • пътя за минералните извори
 • пътя за местност „Мангови кошари“
 • пешеходна алея за местност „Чемерник“

 

 1. с.Кривина
 • района около РВД – Балкан
 • края на ул.Римска ракла – западна посока местност Бостаните
 1. с.Плана
 • над черквата
 • местност „Мечито“

З А Б Р А Н Я В А М

Разхождането на кучета – домашни любимци на територията на:

 • детски градини, ясли и училища;
 • детски и спортни площадки;
 • здравни заведения
 • паркове, градини, алеи и зелени тревни площи, като тази забрана не се отнася за местата специално определени за целта с настоящата Заповед.

     Съгласно изискванията на чл.172, т.1 и т.2; чл.173, ал.1 и чл.177, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, при разхождането на определените места собствениците на кучета следва:

 • на обществени места да водят кучето – домашен любимец винаги и задължително на повод до 1,5 м; а при кучета над 10 кг на неразтеглив повод до 1,5 м или с намордник
 • да предотвратяват всяка проява на необоснова агресия кучето – домашен любимец, проявена на обществени места и не допуска ситуации, застрашаващи живота и здравето на хора и животни;
 • да не оставя кучето – домашен любимец без надзор и да осигуряват постоянен контрол върху поведението му;
 • да събират и изхвърлят на подходящо место екскрементите на кучето – домашен любимец
 • да носят в себе си нужните регистрационни документи на кучето – домашен любимец (ветеринаромедицински паспорт и документ за платена годишна такса за съответната или предходна година);

     За констатирани нарушения по чл.172, т.1 или т.2 от Закона за ветеринаромедицинската дейност се налага глоба в размер на 100 лв.

     За констатирани нарушения по чл.173 от Закона за ветеринаромедицинската дейност се налага глоба в размер от 50 до 500 лв.

     За констатирани нарушения по чл.177, ал.1, т.3 или т.4 от Закона за ветеринаромедицинската дейност се налага глоба в размер на 100 лв.

     Настоящата Заповед да се обяви на видно място в сградата на районната администрация и кметствата и да се обяви на интернет страницата на район Панчарево.

     Заповедта да се връчи на служителите от одел „ИИБЕ“ – направление „Екология“ при СО – район Панчарево за сведение и изпълнение.

     Контрол по Заповедта възлагам на инж.Николай Цеков – гл.инженер на район Панчарево.

     Настоящата Заповед отменя Заповед № РД-09-392/2011 г.

  

   КМЕТ НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО    /П/

                             /Димитър Сичанов/

 

Съгласувал:    /П/

/ Л.Димитрова –  гл.юрисконсулт/

 

Изготвил:    /П/

/инж.Н.Йотова –ст. експерт „ИИБЕ”/

плана

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис