ВАЖНО

Заповед РД-03-234/ 26.09.2018

Заповед РД-03-234/ 26.09.2018 на Директор на Областна дирекция „Земеделие” София град за Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2018/2019 за землището на Бистрица, ЕКАТТЕ 04234, община Столична, област София град, представено с Доклад, вх. № АР-08-7469/25.09.2018 г. на Комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, определена на основание чл. 72б от ППЗСПЗЗ със Заповед № РД-03-161/23.07.2018 г.. на Директора на ОД „Земеделие” София град, ведно с изготвените на основание чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ проект на картата на масивите за ползване и на регистър към нея, озаглавен Проект за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2018/2019 за землището на Бистрица, ЕКАТТЕ 04234, община Столична, област София град

Изтегли заповедта     Изтегли приложение

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис