Наредби

 НАРЕДБА за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

НАРЕДБА за извършване на обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии от общинската транспортна схема на територията на Столична община
НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община
НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община
НАРЕДБА за използването на таксиметрови апарати на територията на Столичната голяма община
НАРЕДБА за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столичната община
НАРЕДБА за концесиите
НАРЕДБА за обществения ред при използване на пътни превозни средства по улиците, площадите и пътищата на територията на Столична община
НАРЕДБА за общинската собственост
НАРЕДБА за общинските лечебни заведения
НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
НАРЕДБА за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет
НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община
НАРЕДБА за пазарите на територията на Столична община
НАРЕДБА за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община
НАРЕДБА за правата и задълженията на местните органи на религиозните общности на територията на Столичната община и взаимоотношенията с местните органи на изпълнителната власт
НАРЕДБА за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" (Загл. - изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)
НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (Загл. изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)
НАРЕДБА за приватизация на група предприятия чрез посредници
НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община
НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от орган
НАРЕДБА за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община
НАРЕДБА за реда за преобразуване и приватизация на лечебните заведения
НАРЕДБА за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества
НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община
НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община
НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
НАРЕДБА за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община
НАРЕДБА за символиката и отличията на Столична община
НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столичната община
НАРЕДБА за управление на общинските пътища на територията на Столична община
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община
НАРЕДБА за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община
НАРЕДБА на Столичен общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София
НАРЕДБА на Столичен общински съвет за предоставяне на концесии
НАРЕДБА на Столичния общински съвет по принудителното отчуждаване на имоти - частна собственост за общински нужди

НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис