Профил на района

Район „Панчарево” е разположен югоизточно от централната част на град София в яката на Витоша, Лозенска планина и Плана планина. Границите на района са:

  • на североизток - район „Искър”
  • на югозапад - район „Витоша”
  • на северозапад - район „Младост”
  • на югоизток - Софийска област.

В посочените граници, районът заема площ 406,874 км². От нея 200 кв.км. е равнина и 206, 874 кв.км. е с полупланински и планински характер. Горите и горските площи са около 130 кв.км. от цялата територия на района.

Същите са разположени в източната и южната му част, в землищата на селата Лозен, Пасарел, Панчарево, Кокаляне, Бистрица, Железница и Плана. Обработваемата земя е около е 112 387 дка от общата площ на района. Теренът на район „Панчарево” се характеризира с малки, средни и големи наклони, на места трудно проходими оврази, скални образувания и обрасли с разнообразна горска растителност била.

      Средната годишна температура на въздуха в района е 7-8 ºС. Най-студен е м.януари/-1,1 ºС до -7,0 ºС/, а най-топъл – м.юли /+20,5 ºС до +9,0 ºС/. Средните денонощни температури са отрицателни от средата на м.декември до края на м. февруари.От второто десетдневие на м.юли до второто десетдневие на м.септември, температурите са над 18 ºС. Типично явление за район „Панчарево” са мъглите. Броят на дните с мъгла е около 30-35 за година. Различното изложение на склоновете на оградните планини, спрямо потока от нахлуващ влажен въздух води до значителна пъстрота в раздпределението на валежите от дъжд. Зимните валежи са около 150-160 мм, а в по-високите части 180 мм. През м.май рязко нарастват валежите, които много често преминават в поройни и причиняват сериозни щети. Средно 50-60 са дните със снежна покривка, която е непостоянна. Първият сняг обикновено пада през ноември, последния през март /20-30 см/ в по-редки случай 50-60 см. Силни ветрове обикновено се наблюдават през пролетта и зимата, като максималната скорост е измерена 36 м/сек. Климатът в района може да се дефинира като умереноконтинентален субхумиден с добре изразени сезони и силно антропогенно въздействие.

      Цялата територията на район „Панчарево” представлява своеобразен водосборен басейн, в който се формират повърхностни и подземни /пресни и термоминерални/ води. Районът се отводнява основно от р. Искър с нейните ветрилообразно разположени притоци. Река Искър преминава през или в покрайнините на селата Пасарел, Кокаляне, Панчарево, Герман, Казичене и Кривина и напуска района при кварталите „Горубляне” и „Дружба”. Територията на района се пресича от р. Ракита /минаваща през с.Пасарел/, р.Бистришка река /минаваща през с. Панчарево/ и р.Сухата река /минаваща през м. „Детски град”/ и множество по-малки потоци и дерета. Река Искър е главната река, отводняваща територията на района. Язовир „Искър” и изравнител „Пасарел” с бент „Панчарево”, регулират оттока на водите. Приточната й мрежа е развита предимно от притоци, извиращи от Витоша, Плана и Лозенска планина. Искър е коригирана със земна корекция /земни диги/. Напречният профил на речното корито е двоен трапец. След стената на яз.„Искър” коритото на реката преминава през землищата на с.Пасарел, с.Кокаляне, с.Панчарево, с.Герман, с.Казичене и с.Кривина. Водните ресурси на р.Искър се използват за енергопроизводство за питейно – битово и промишлено водоснабдяване, напояване и отдих.

      Река Бистрица извира от високите части на Витоша – между върховете Скопарник и Голям Резен, в горната граница на Биосферен резерват „Бистришко бранище” от около 2200 м. н.в. Съставена е от няколко малки притока – Стара, Янчовска и Лева река, като за нейно начало се счита Стара река. Пресича изцяло територията на резервата в красива долина, характерна с каменни реки, сипеи и върхове-грамади, както и селата Бистрица и Панчарево, след което се влива в река Искър при Панчаревското езеро на 600 м. н.в. Общата и дължина е около 12 км. В горното си течение, над село Бистрица образува водопад Самоковището, обявен за природна забележителност, а в долното, над Панчарево, в долината и са изградени няколко изкуствени водоскока, които поради своята височина придават допълнително очарование на района. В миналото реката е била основен водоизточник на Панчарево. Около и след Освобождението по течението и са функционирали множество воденици, а от нея са се отделяли няколко вади за напояване на зеленчукови и овощни градини в по-високите части на селото. Реката е била златоносна, имало е и много риба. По – късно на бригадирски начала са изградени пет изкуствени баража за спиране на силата и през пролетното пълноводие. Хора с високо чувство за обществен дълг от селото пък съградили въжен мост над реката, през 1949 г., който се използвал в продължение на 40 години. Този мост, който е паметник на културата, трябва да бъде реставриран, защото за построяването му са вложени изключително много умения и труд. След едно прииждане на реката през 1937 г. голяма част от Панчарево е било наводнено, поради големия наклон на речното корито. Днес то почти навсякъде е коригирано и е станало много по – дълбоко.Във връзка с прокарването на главният път „София – Самоков”, по левия брягна река Искър, в края на 19 век е построен мост над река Бистрица, чиято архитектурата е съобразена с тази на предполагаем римски мост, съществувал в древността на това място, в близост до тракийското селище Риляник. Река Бистрица е сравнително чиста витошка река. Замърсява се с битови отпадъци и отпадни води, през последните години, поради нарастване на населението в селата Бистрица и Панчарево и липсата на канализационни колектори за отпадни води в двете населени места.

      Населението на район „Панчарево” по данни от преброяването през 2011г. е с обща численост 28 586 жители като от тях 14 088 души или 49% са мъже, а  14 498  души или 51% са жени. Населението в трудоспособна възраст е 18 072 или 63%, населението в над трудоспособна възраст е 6 369  души или 22%, населението в под трудоспособна възраст е 4145 души или 15%. Според данните от Преброяване 2011, жителите в района са се увеличили в сравнение с преброяването през 2001г. със 4 244  души или 17%. Според данните от преброяванията през годините (1985,1992, 2001, 2011), с по-голяма численост в района са жените – средно 50,3 % за сметка на мъжете – средно 49,7%.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис