Новини

Отлага се общественото обсъждане на ПУП на с. Кокаляне

Отлага се обявеното за днес представянена проект за подробен устройствен план и план-схеми: Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-II разширение“ и м. „в.з. Михово блато“.

Причината за отлагането е констативен протокол от 11.02.2021 г. от Столичната регионална здравна инспекция, съставен на СО - район “Панчарево” след проверка по сигнал на гражданин. 

Предписва се спазване на Заповед РД-01-677/ 25.11.2920 г., изменена и допълнена със Заповед РД-01-718/18.12.20 г., изменена и допълнена със Заповед РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването. Предписва се стриктно спазване на всички въведени на територията на Република България противоепидемични мерки, недопускащи разпространението на COVID-19.

Кметът на СО - район “Панчарево” Николай Гюров издаде нова заповед РПН21-РД09-25/11.02.2021 г., с която отмени своята предходна Заповед № РПН20-РД09-123/02.12.2020 г.

Възложител на ПУП е главният архитект на Столична община. С писмо РПН 19-ДИ05-1156/3/13.11.2020 г.от Направление “Архитектура и градоустройство” на Столична община на районната администрация на СО - район “Панчарево” се възлага да изпълни процедурите по съобщаването му и провеждането на общественото обсъждане по реда на чл. 127, ал.1 от ЗУТ.

Според Заповед РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването въведените противоепидемични мерки са със срок на действие до 30 април 2021 г.

Районната администрация ще предприеме необходимите действия за насрочване на представянето на проекта в дигитална среда. До момента това не беше възможно, тъй като в СО - район “Панчарево” не е получена заповед на столичния кмет за реда за организиране на провеждането на обществени обсъждания в дигитална среда.

Жителите и всички заинтересовани страни ще бъдат уведомени своевременно за датата на общественото обсъждане, след като то бъде насрочено.

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys