Новини

"Черни рид" става защитена зона

От Министерството на околната среда и водите е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0000301 "Черни рид". Защитената зона е разположена в землищата на с. Пасарел, община Столична, с. Венковец, с. Венковец, с. Полянци, с. Черньово, община Ихтиман, с. Ново село, община Самоков  и с. Очуша, община Костенец, област София. 

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да предоставят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възрожения или предложения относно посочените в проекта на заповедта режими.

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys