Новини

Удължен е срокът за подписване на договори за смяна на отоплителни уреди

Срокът за подписване на договорите за смяна на отоплителните уреди за живущите в селата Бистрица, Пасарел и Кокаляне се удължава до 30 април 2021 г. Това стана след писмо РПН21-ВК08-5283/12.04.2021 на кмета на СО - район “Панчарево” Николай Гюров до

 зам.-кмета на СО Десислава Билева, в което се отправя молба за удължаване на срока. С писмо  РПН21-ВК08-438/14.04.2021 г. зам.-кметът на СО съобщава, че срокът е удължен.Подписването на договорите се извършва всеки делничен ден от 10:00  до 15:00 часа. Договорите се подписват в 3 екземпляра. Одобрените кандидатите трябва да се явят лично в районната администрация за подписването на договора. При невъзможност, титулярът на договора следва  да упълномощи друго лице, което да подпише от негово име. При подписването кандидатът представя копие от документ за собственост върху имота и квитанция за платени местни данъци и такси за 2020 г. Тези документи се прилагат към договорите. 

855 кандидати от район "Панчарево" бяха одобрени за подмяна на отоплителните устройства по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

Справка за подписаните договори

Допълнителна информация можете да получите на 

тел.: 02/9760 509 от отдел “Екология”, СО - район “Панчарево" или на 

тел.:02/94 22 444 в Столичната община.

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys