Новини

Подписан е договорът за изграждане на детска градина в с. Бистрица

22 април 2021 г.

На 22 април 2021 г. между СО - район “Панчарево” и „Аргогруп Екзакт“ ООД бе сключен договор № РПН21-ДГ56-146 за „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в с. Бистрица -УПИ Ι – от кв.57 по действащия регулационен план на с. Бистрица, район Панчарево”.

Договорът бе сключен след като на основание чл. 183 от ЗОП във връзка с и при условията на чл. 112 от ЗОП бе проведена процедура по възлагане на обществена поръчка.

Изпълнението на договора ще започне след осигуряване на финансиране за изпълнението му от Столична община, удостоверено чрез възлагателно писмо, изпратено от СО – район “Панчарево” до изпълнителя.

В писмо от СО с изх. № СОА20-ВК08-15196 от 27.11.2020 год. ни информират, че е приета  «Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 год.», в която е предвидено изграждането на целодневна детска градина с капацитет от 4 групи в с. Бистрица.

Според договора в рамките на 60 календарни дни трябва да бъдат изготвени идейната концепция и техническият инвестиционен проект. Строително-монтажните работи, оборудването и обзавеждането трябва да бъдат завършени за 280 календарни дни.

С ДОГОВОРА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys