Новини

Започва изпълнението на договора за изграждане на детска градина в с. Казичене

С писмо СОА20-ВК66-88360(49)/20.04.21 г. заместник-кметът на СО Ангел Джоргов информира кмета на СО - район “Панчарево” Николай Гюров, че съгласно Приложение 3 към Решение 107 по протокол 29/25.02.2021 г. на СОС, е предвидено финансиране за обект “Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и обзавеждане за реконструкция и довършителни работи на пристройка към целодневна детска градина с допълнителен капацитет за две яслени групи и физкултурен салон в с. Казичене - УПИ Х, ПИ с идентификатор 35239.6107.3031 - от кв.61 по действащия регулационен план на с. Казичене, район “Панчарево”.

Въз основа на тази информация кметът на СО - район “Панчарево” изпрати писмо, с което възлага на избрания изпълнител “Аргогруп Екзакт”, в изпълнение на чл. 2, ал. 3 от Договор № РПН21-ДГ56-141/13.04.2021 г. да стартира дейностите по изготвяне на идейна концепция и технически инвестиционен проект. Съгласно чл. 3, ал. 2 от договора, срокът от 60 (шестдесет) календарни дни за изготвяне на идейната концепция и техническия инвестиционен проект започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо от изпълнителя и приключва с предаването на идейната концепция и техническия инвестиционен проект на възложителя, т.е. на районната администрация.

 

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys