Новини

Временно се преустановява приемът в СО - район “Панчарево”

07 януари 2022 г. От понеделник, 10 януари, се предприема реорганизация на работния процес и приемните дни в администрацията. Временно се преустановява денят за прием на граждани от кмета на СО - район “Панчарево”. Преустановява се приемното време за граждани от всички отдели в районната администрация и в кметствата на селата находящи се на територията на район “Панчарево”.

При възможност административните услуги ще се заявяват и предоставят в електронна среда.

Всички началници на отдели и служители в районната администрация ще правят консултации и ще дават информация по преписки по телефона.

Посещенията в административната сграда на районната администрация и на кметствата по селата в район “Панчарево” следва да се извършват при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

С оглед недопускане на струпване на хора, при влизане в сградата гражданите да изчакват и да спазват дистанция от поне 1.5 метра един от друг. 

Не се разрешава присъствието на повече от двама души във фоайето на сградата. Гражданите са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която да покрива изцяло носа и устата.

В сградата на районната администрация не се допускат и съответно ще се извеждат лица с прояви на остри респираторни болести – повишена температура, кашлица, затруднено дишане и други.

При влизане в сградата всички лица да дезинфекцират ръцете си, посредством поставените на входа дезинфектанти.

Гражданите следва да спазват създадената организация за контрол на входа на районната администрация по отношение броя на влизащите лица и да изпълняват указанията на служителите, които следят за спазването на противоепидемичните мерки. Неизпълнението на техните нареждания е основание за извеждане от сградата.

Посетителите в администрацията не следва да използват наличните във фоайето столове освен тези, които поради здравословното си състояние имат необходимост от това.

Допуска се обслужването само на по един посетител на всяко от работещите гишета в звено „Административно и информационно обслужване“ и каса „Приходи“. След като бъде обслужен, всеки посетител трябва своевременно да напусне сградата.

В периода от 10:30 до 10:40 ч. се забранява достъпът на граждани до звено „Административно и информационно обслужване“ и каса „Приходи“ поради извършване на дезинфекция.

Работните помещения ще се проветряват на всеки час. Ще се извършва дезинфекция на работните места – повърхности и предмети. 

Преди началото, в края на работния ден, както и поне веднъж през работно време служителите „Изпълнител-чистач“ ще извършват дезинфекция на подовите настилки в коридорите на сградата, както и на всички помещения.

ЗАПОВЕД

© 2022 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys