Новини

Процедура за изплащане на компенсации за неприети в общински и държавни ясли деца

30 август 2022 г. Започва подаване на заявления за компенсации по ПМС №231 от 01.08.2022 г., в което се определят редът и условията за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски ясли и градини поради липса на места.

Кой има право?

Съгласно ПМС №231 от 01.08.2022 г. право на компенсации имат родителите на деца на възраст от 3 месеца до 3 години. От 01.09.2022 г. средствата се изплащат до приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група в общинска или държавна детска градина.

Условия за получаване на компенсация

За да получат компенсации, родителите на неприети деца в общински и държавни детски ясли, яслени групи и държавни детски градини на територията на Столичната община поради липса на свободни места, трябва да отговарят едновременно на следните условия:

1. Детето им е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина на територията на района, където е адресът му, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;

2. Детето не е записано в общинска детска ясла или в общинска или държавна детска градина;

3. Общината, в която е настоящият адрес на детето, не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в съответния район;

4. родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;

5. за отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. 

Срок за подаване на документите

Родителите, които желаят да получат компенсиране подават заявление по образец в районната администрация по настоящ адрес на детето в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране. 

За изплащане на компенсации родителите подават искане в общината по настоящия адрес на детето. 

  • С искането родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4 и 5 от Постановлението, както и предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите - по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка.
  • Към искането по ал. 1 се прилагат документите по чл. 5 или 6 от Постановлението, удостоверяващи извършените от родителите разходи за месеца, за който се иска компенсиране. Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите месеци - само ако са настъпили промени.

Допустими разходи, които подлежат на компенсиране

  • разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група;

или

  • разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица, когато страната по договора за отглеждане, възпитание и обучение, отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Забележка:

  • Родителите имат право на компенсиране на разходите за всяко свое дете поотделно, пропорционално на частта от възнаграждението, което са заплатили за него въз основа на договор.
  • Правото на компенсиране със средства от държавния бюджет за едни и същи разходи за определен месец за едно дете не може да се упражнява и от двамата родители поотделно.

Необходими документи:

I. Ако детето е записано в частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група:

1. договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла или частната детска градина с яслена група;

2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец - фактура и платежно нареждане или фискален бон.

II. Ако детето се отглежда, възпитава и обучава от физически лица, отговарящи на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях:

1. договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;

2. отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 - 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора - диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;

4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор - платежно нареждане или разходен касов ордер.

Забележка:

Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само към първото искане за изплащане на компенсации, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.

Администрацията на СО - район “Панчарево” извършва проверка за наличието на условията и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите. В случаите, когато не са изпълнени условията, упълномощено длъжностно лице издава мотивиран отказ.

Изплащането на компенсации на родителите за разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, се прекратява със заповед на кмета, когато:

1. настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Постановлението;

2. родителят откаже да запише детето си на предложено от общината място в детска ясла или градина, в които детето е кандидатствало.

В тези случаи средствата за компенсиране на разходите за месеца, в който изплащането на компенсации е преустановено, се определят пропорционално на броя на дните до преустановяването.

Продължава да действа и програмата, регламентирана в Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС № 76/ 05.03.2021 г.

Вижте ПМС 231/01.08.2022 г.

Вижте ПМС 76/ 05.03.2021

nursery 2114173 1920

© 2022 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys