Новини

Стадиони

В изпълнение на чл. 7. (4) от НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагаме на спортната дейност на територията на Столична община всяка година от 2019 год. до 2023 год. (включително) в срок до 31 януари на съответната година, районната администрация предоставя/ изпраща списък на спортните обекти¹, намиращи се на територията на СО - район „Панчарево“ в това число стадионите в с. Лозен и с. Казичене, които да бъдат включени в списъка на спортни обекти, общинска собственост, предмет на управление и разпореждане (Приложение №1) с цел безвъзмездното им предоставяне на използването за срок до 10 години на местни спортни клубове.

Стадионите в с. Лозен и с. Казичене до 2022 год. (включително) не бяха включени в списък на спортни обекти, общинска собственост, предмет на управление и разпореждане, защото не отговаряха на условията за включване, поради неприключили градоустройствени процедури.

През 2023 год. на база изпратения/ предоставен от СО – район „Панчарево“ актуален списък на спортните обекти на територията на района с Решение № 138 по Протокол № 71/ 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет от 23.02.2023 год. е приет Списък на спортни обекти – общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2023 година (Приложение № 1 към Решение № 138), който включва стадиона в с. Лозен и с. Казичене. Вследствие на което в районната администрация постъпи Мотивирано предложение от Светослав Крумов в качеството му на председател на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб спортист Лозен – Спорт за всички“ за безвъзмездно използване за срок от 10 год. на стадиона в с. Лозен и Мотивирано предложение от Пламен Крумов – член на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Казичене 1929“ за безвъзмездно използване за срок от 10 год. на стадиона в с. Казичене. След положителни становища от г-н Георги Младенов, кмет на с. Лозен и г-н Григор Григоров, кмет на с. Казичене относно безвъзмездното използване за срок от 10 год. на посочените спортни клубове за съответните спортни терени, СО – район „Панчарево“ изпрати към Столичен общински съвет Доклад с изх. № РПН23-НЦ62-19[6]/ 21.07.2023 год. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Лозен със съвносител Прошко Прошков – общински съветник и Доклад с изх. № РПН23-НЦ62-21[2]/ 21.07.2023 год. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Казичене, със съвносител Владимир Митов – общински съветник.

Днес (27.07.2023 год.) на заседание № 81 на Столичния общински съвет бяха приети и двата гореописани доклади относно безвъзмездното използване за срок от 10 год. на стадиона в с. Лозен от Спортен клуб спортист Лозен – Спорт за всички“ и на стадиона в с. Казичене от „Футболен клуб Казичене 1929“.


¹тълкуване на термина „спортен обект“ - недвижим имот или част от него, който съгласно подробен устройствен план е предназначен за спортни функции, заедно с изградените и/или поставените преместваеми обекти и съоръжения, необходими за практикуване на съответния вид спорт, включващи и необходимите спомагателни и обслужващи обекти и помещения, свързани с неговото функциониране, съгласно чл. 102 от Закона за физическото възпитание и спорт

Мотивирано предложение     Наредба     Приложение     Решение

© 2023 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys