Новини

Стартира проектът "Районен Граждански Бюджет "Панчарево избира""

Районният граждански бюджет "Панчарево избира" e проект на Столична община и е иновативен механизъм, създаден да улесни активното участие на гражданите и общностите в процеса на вземане на решения за избор и реализация на проекти, които имат пряко въздействие върху тяхната среда и качество на живот.

Районният граждански бюджет "Панчарево избира" е насочен към удовлетворяване на нуждите на гражданите в сфери от интерес за съответния район, като например:

• Градска среда
• Солидарност
• Околна среда
• Култура и наследство
• Спорт
• Образование и младежки дейности
• Мобилност
• Сигурност
• Жилищна политика
• Споделена икономика

Темите се изброяват в насоките за представяне на проекти като примерни, но не ограничаващи. Гражданите и организациите са свободни да предлагат свои идеи, които могат да попадат и в друга тематична сфера. Участниците не се ограничават до примерните теми, но задължително фокусират проектните си предложения на територията на съответния район.

Участници и проекти:
Граждани, навършили 16 г. с настоящ адрес на територията на съответния район, граждански организации регистрирани по ЗЮЛНЦ (НПО) и неформални групи от граждани могат да предлагат проекти за финансиране от Районния граждански бюджет "Панчарево избира".

Съответствие на проектите:
Вносителите на проекти избират свободно темата на проекта си, като биват насърчени да включват идеи за удовлетворяване на нуждите на конкретния район, на максимално повече хора от избрана от тях целева група, достъпност за всички жители на района. Дейностите по проектите следва да се извършват на територията на съответния район. Насърчава се взаимодействието с общински дружества и предприятия.
Вносителите на проектите попълват кратък формуляр (вижте тук), в който чрез отговор на насочващи въпроси имат възможност да уточнят в какво се състои проекта, къде точно на територията на района се предлага да се извършват дейностите (общинско училище, парк, общинско медицинско заведение, общински театър и т.н.).
Насоките следва да съдържат уточнение, че дейности в обекти частна или държавна собственост не са допустими. Необходимо е изчерпателно да бъдат посочени и категории недопустими дейности за проектите от Районния граждански бюджет. Такива са например пътувания в страната и чужбина, дейности вече предвидени за финансиране от бюджета на Столична община, съфинансиране или финансиране на дейности предвидени по други общински програми или програми финансирани със средства от ЕС, разходи за наемане на персонал и др. Проекти, които не отговарят на формуляра, насоките, предвиждат недопустими разходи или включват език на омразата отпадат от участие и няма да бъдат публикувани в гласуването за избор на проекти за финансиране. Вносителите на недопуснати проекти следва да получат писмена обратна връзка и информация.

Разходи за финансиране:
Район "Панчарево" разполага с Районен граждански бюджет в размер до 200 000 лв., с минимална сума на 1 /един/ проект - 20 000 лв.

Публикуване на проектните предложения:
Проектите, допуснати за участие в гласуване, се публикуват в единна платформа пред обществеността. Платформата гарантира справедливо и честно гласуване. Платформата гарантира, че всеки един от гражданите на София навършил 18 г. с настоящ адрес на територията на Столична община ще може да гласува.

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys