Новини

Заработи диспечерски център по проект за патронажна грижа

Днес в присъствието на ръководството на района и на кметове на населени места бе осветен диспечерският център по проекта BG05M9OP001-2.101-0195, "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в район „Панчарево”– Компонент 3“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Центърът, който се намира в сградата на Социалната служба в с. Панчарево, и работата на служителите в него са напълно технически обезпечени. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 136 752 лв., от които европейско съфuнансuране: 116 239.20 лв. и нацuонално съфuнансuране: 20 512.80 лв.

Проектът, който ще се изпълнява до 31 декември 2020 г., включва безплатно предостаняване на следните услуги:

  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на потребителите;
  • Заплащане на битови сметки със средства на потребителите;
  • Заявяване и получаване на неотложни административни услуги  със средства на потребителите.

От тези услуги, които ще се извършват от служители на общинската администрация, могат да се възползват:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, живущи на територията на СО - район “Панчарево”;
  • Хора с увреждания и техните семейства, живущи на територията на СО - район “Панчарево”;
  • Възрастни лица в риск, които са в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • Възрастни лица или членове на техните семейства, които са поставени под карантина във връзка с COVID-19;
  • Самотни родители с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

От стартирането на проекта са разкрити 22 нови работни места за диспечери и куриери. Те предоставят необходимите грижи с помощта на четири автомобила, които районната администрация нае със средства по проекта за изпълнението му.

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys