Новини

Лозенската планина става защитена зона

Регионалната инспекция по околната среда и водите - София информира, че от МОСВ е изготвен проект на заповед за обявяване на Защитена зона  BG0000165 "Лозенска планина" за опазване на природните местообитания на дивата фауна и флора.

Пълният текст на проекта е публикуван на страницата на МОСВ https:// www.moew. government.bg/,тема Природа,, подтема Обществени обсъждания.

До 5 ноември 2020 г. заинтересованите лица могат да предоставят мотивирани становища, възражения или предложения относно предвидените в заповедта режими до МОСВ.

ПИСМО

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys