Новини

855 домакинства в район "Панчарево" одобрени за смяна на отоплителните уреди

9 октомври 2020 г. Столична община одобри 855 кандидати от район "Панчарево" за подмяна на отоплителните устройства по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

В срок до един месец от обявяване на класирането (09.11.2020 г.), всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети, трябва да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота: проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и; или в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В ПАНЧАРЕВО

СПИСЪК НА ВСИЧКИ, КЛАСИРАНИ В СО

ПРИМЕРНА СКИЦА ЗА ПЕЛЕТИ

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys