Новини

Насрочено е общественото обсъждане на подробния устройствен план на с. Кокаляне

СО- Район "Панчарево" на основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., съобщава, че е издадена Заповед № РПН20-РД09-120/27.11.2020г. на кмета на СО - район "Панчарево" за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. "с. Кокаляне“, м. „в. з. "Кокалянски ханчета“, м. „в. з. "Кокалянски ханчета - разширение“, м. „в. з. Кокалянски ханчета - II разширение“ и м. в. з. "Михово блато“.

Представянето на проекта е насрочено  за 14.12.2020 г. от 18.00 ч. в кметство с. Кокаляне с адрес: с. Кокаляне, ул. „Кръстан Младенов“ № 1.

В съответствие с въведените ограничителни противоепидемични мерки може да се наложи промяна във формата на провеждане на обсъждането. За това жителите на района ще бъдат уведомени своевременно.

Цялата информация можете да прочетете ТУК.

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys