ОБЯВИ

-Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН17-РА50-113/08.12.2017г.  на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен  подробен устройствен план  – ИПР на м-т Врана – Лозен – Триъгълника  кв.14. Изменение на регулационната граница между УПИ ХХІІ-122 и УПИ І -506 и отреждане на  УПИ ХХІІ за ПИ 4758.

Район „Панчарево” търси да назначи:

 1. Младши експерт към Отдел „Устройство на територията и кадастър“

 Изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше бакалавър;
 • сфера на образование – строителство или архитектура.

 

 1. Главен специалист в Отдел „Устройство на територията и кадастър”

Изисквания за заемане на длъжността:

 • образование средно техническо;
 • сфера на образование – строителство и архитектура;
 • опит в областта на строителството – 2 години

 

За справки тел: 97-60-521, 0884-747-202.

 

06.12.2017 г.

Столична община – Район “Панчарево”, с.Панчарево, ул. “Самоковско шосе” № 230, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, чл.14 от НПКДСл и заповед на Кмета на СО- Район “Панчарево”№ РПН17-РД-09 -170/04.12.2017г.,

                               О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С :

за длъжността “ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” в Район “Панчарево”:

 1. Минималните специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • образование – висше – “магистър”;
 • област на образование – “право”;
 • професионален опит – 3 години и ранг 4-ти младши;
 • вид правоотношения – служебни;
 • основна заплата не по-малко от 620 лв.

          -   юридическа правоспособност;

 1. Начинът на провеждане на конкурса е: решаване на тест и провеждане на интервю с кандидатите, допуснати до конкурса.
 2. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
 • заявление за участие в конкурс - по образец;
 • декларация по чл.17,ал.1 от НПКДСл;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копия от документи, доказващи професионален опит;
 • декларация с опис на съдебните дела, в които е участвал кандидата.

     Документи се подават лично или чрез упълномощен представител в 10-дневен срок от деня от публикуването на обявата в Район “Панчарево, с.Панчарево, ул.”Самоковско шосе № 230, звено за административно обслужване. За справки тел: 97-60-521.

Информация за конкурса ще се обявява в сградата и на сайта  на Район “Панчарево”.

05.12.2017 г.

-Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН17-РА50-111/01.12.2017г.  на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен  подробен устройствен план  – ИПР на с.Панчарево м-т Детски град  кв.7. Заличаване на о.т. - 65б и о.т.65в и улица тупик между тях. Изменение на улична регулация от о.т. 66а до о.т.65а. Образуване на нов УПИ ХVІ с отреждане за ПИ 590. 

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН17-РА50-107/23.11.2017г. на Главния архитект на Район Панчарево  е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПРЗ в следния териториален обхват: УПИ ХІІІ-266, кв.33, с.Казичене, а по одобрена кадастрална карта ПИ с идентификатор 35239.6102.2302.

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН17-РА50-106/23.11.2017г. на Главния архитект на Район Панчарево  е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПР в следния териториален обхват: УПИ ХХІІ-176 /ПИ с идентификатор 04234.6907.1521/ и УПИ VІ-176, кв.18 в.з. Бункера – разширение.

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН17-РА50-105/23.11.2017г. на Главния архитект на Район Панчарево  е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПРЗ в следния териториален обхват: УПИ ХVІ-89, кв.9, в.з.Косанин дол /ПИ с идентификатор 04234.6916.5089/

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН17-РА50-109/23.11.2017г.  на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен  подробен устройствен план  – ИПР в следния териториален обхват: м-т Зона за отдих с.Панчарево, кв.50 за УПИ ІV-3260 и УПИ ІІІ-3270 /новообразувани/

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН17-РА50-108/23.11.2017г.  на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен  подробен устройствен план  – ИПУР и ИПР в следния териториален обхват: улица в участъка между о.т.538 – о.т.539 – о.т.540;  ИПР за УПИ ІХ-1497,1926 /новообразуван/,  кв.3 м-т Дупките с.Панчарево. 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

       СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.3, т.11 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закон за общинската собственост, чл.30, ал.3 и чл.31, във връзка с чл.1, т.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА17-РД98-66/06.11.2017г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН17-ВК08-1773/1/13.11.2017г. на кмета на Район Панчарево-СО обявява конкурс за Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот публична общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет с площ 20,80 кв. м., заедно със съответните идеални части (чакалня, сервизни помещения) с обща площ 28,08 кв. м., находящ се на 1-ри етаж в сградата на здравна служба, с. Казичене, Район Панчарево, АОС 3100/15.05.2012г., с начална конкурсна месечна наемна цена – 82,00 лв. /осемдесет и два лева/ без ДДС.

 

 

Цена на конкурсната документация : 60.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие : 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация - до 16:00ч. на 15.12.2017г.

 

Краен срок за подаване на оферти - до 16:00ч. на 15.12.2017г.

 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 18.12.2017г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.  

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-530, e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис