ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е До  собствениците на  ПИ  с  идентификатор   68134.6723.344 по  КККР  на с. Панчарево, одобрени със Заповед № РД 18-24/02.03.2012г. на ИД на АГКК   Уведомяваме Ви за изготвен проект: ПУП–ИПУР  на улица от о. т. 27 до о.т.27Г – но...
Прочети повече...

О Б Я В Л Е Н И Е До  собствениците на  ПИ  с  идентификатор   ПИ  с  идентификатори    68134.6723.319 и 55419.6701.3278   по  КККР  на с. Панчарево, одобрени със Заповед № РД 18-24/02.03.2012г. на ИД на АГКК.   На ос...
Прочети повече...

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   Район „Панчарево“ – СО, съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.45/ 07.06.2019г на стр.100 е публикувано обявление за изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация от о.т.128а до о....
Прочети повече...
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys