ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Съобщение по преписка вх.рег. № РПН23-ДИ05-585(2)Съобщение по преписка вх.рег. № РПН23-ДИ05-585(2)СО-Район Панчарево съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.60/ 16.07.2024г на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ е публикувано съобщение за Решение № 222 по протокол № 13 от 13.06.2024г на СОС, с което е одобрен...
Прочети повече...

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 04234.6959.74 и 04234.6959.75 по КККР на с.Бистрица, СО-Район Панчарево   ОБЯВЛЕНИЕ по преписка вх.рег.№ РПН23-ДИ05-1619(11)/ 2024г На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП – План за улична регулация за продължаване...
Прочети повече...

СО район „Панчарево“ съобщава, че в Държавен вестник бр.60, стр.91 от 16.07.2024г. е публикувано съобщение, че на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ с Решение на №231 по Протокол №13 от 13.06.2024г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план: План за регулация за урегулиране на поземлен имот с ...
Прочети повече...

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАН ДЕКОВ - СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ с планоснимачен номер 66, кадастрален лист Г-10-13-В по КККР на с. Лозен – в.з. Четарлъка , СО-Район Панчарево   ОБЯВЛЕНИЕ по преписка вх.рег.№ РПН22-ДИ05-1097 (2)/ 2024 г На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е...
Прочети повече...
© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys