ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е До Собствениците на ПИ 68134.2046.109 На основание § 4 от ДР на ЗУТ Ви уведомяваме, че от Гл.архитект на Район Панчарево е издадена Виза на 17.06.2019г за проектиране на жилищна сграда, детска градина и изгребна яма в устройствена зона Жм2 с показатели: плътност на застрояване ≤ ...
Прочети повече...

О Б Я В Л Е Н И Е До Собствениците на ПИ 68134.2046.111 На основание § 4 от ДР на ЗУТ Ви уведомяваме, че от Гл.архитект на Район Панчарево е издадена Виза на 17.06.2019г за проектиране на жилищна сграда, детска градина и изгребна яма в устройствена зона Жм2 с показатели: плътност на застрояване ≤ ...
Прочети повече...

О Б Я В Л Е Н И Е До Собствениците на ПИ 68134.2046.3638 На основание § 4 от ДР на ЗУТ Ви уведомяваме, че от Гл.архитект на Район Панчарево е издадена Виза на 17.06.2019г за проектиране на жилищна сграда, детска градина и изгребна яма в устройствена зона Жм2 с показатели: плътност на застрояване ≤...
Прочети повече...

О Б Я В Л Е Н И Е До Собствениците на ПИ с идентификатори: 44063.6221.4910, 44063.6221.147по КККР на с. Лозен, район Панчарево, м. „Свети Митър“ На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 44063.6221.4909 по КККР на с. Ло...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys