ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ  До съсобствениците на имоти с идентификатор – 04234.6959.120, 04234.6959.49 , 04234.6959.39 по КККР на с. Железница На основание чл.131 от ЗУТ  Ви уведомяваме, че със Заповед № РА50-326/23.04.2019г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ н...
Прочети повече...

О  Б  Я  В  А Общинска служба по земеделие ИЗТОЧНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри н...
Прочети повече...

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   Район „Панчарево“ – СО, съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.59/ 26.07.2019г на стр.41 е публикувано Решение № 281/ 30.05.2019г на Столичен общински съвет, с което е одобрен проект за ПУП – Изменение на плана за улична регула...
Прочети повече...
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys