ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомяваме Ви, че в 7-дневен срок от днес 23.05.2023г. следва да се явите в отдел „УТК“ на СО-Район Панчарево, с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, за получаване на обявление по преписка вх.рег.№ РПН20-ГР94-2186/ 2023г. относно Заповед № РПН22-РА50-21/01.02.2022г. на Главен архитект на Район ...
Прочети повече...

Изх.№ РПН20-ГР94-2186/ 23.05.2023г.     У В Е Д О М Л Е Н И Е ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 55419.6706.1090 по КККР на с. Панчарево   Уведомяваме Ви, че в 7-дневен срок от днес 23.05.2023г. следва да се явите в отдел „УТК“ на СО-Район Панчарево, с. Панчарево, ул. "Са...
Прочети повече...

Протокол от 19.04.2023 г. на комисия назначена със Заповед № РПН23-РД09-24/17.03.2023 г. на Кмета на район „Панчарево“ за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени с Решение № 127 от 23.02.2023 г. на територията на Район „Панчарево“  между подалите заявление ...
Прочети повече...

Протокол от 19.04.2023 г. на комисия назначена със Заповед № РПН23-РД09-24/17.03.2023 г. на Кмета на район „Панчарево“ за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени с Решение № 127 от 23.02.2023 г. на територията на Район „Панчарево“  между подалите заявление ...
Прочети повече...
© 2023 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys