ОБЯВИ

Обявление - допуснато да се изработи подробен устройствен план в с.Казичене

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН18-РА50-22/04.04.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПРЗ в следния териториален обхват: с.Казичене, НПЗ Казичене – север, кв.79 за УПИ ХХV-36 „За производствено – складова зона”, а по одобрена кадастрална карта ПИ с идентификатор 35239.6102.2279 по КК и КР на с.Казичене.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис