ОБЯВИ

Обявление - допуснато да се изработи подробен устройствен план в с.Лозен м-т Орлова круша

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН18-РА50-23/04.04.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПРЗ в следния териториален обхват: с.Лозен кв.59 за УПИ ІІІ-4242 „За жилищно строителство, оо и тп”, а по одобрена кадастрална карта ПИ с идентификатор 44063.6213.4242 по КК и КР на с.Лозен м-т Орлова круша.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис