ОБЯВИ

Обявление - допуснато да се изработи подробен устройствен план във в.з.Бункера

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН18-РА50-24/04.04.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПРЗ в следния териториален обхват: УПИ VІ-8 /ПИ с идентификатор 04234.6907.1615/, V-71 и УПИ V-7 кв.1 в.з.Бункера.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис