ОБЯВИ

Обява за работа в Район "Панчарево"

О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А – Р А Й О Н “П А Н Ч А Р Е В О”

 

                                                О Б Я В А

 

          Столична община – Район “Панчарево”, с.Панчарево, ул. “Самоковско шосе” № 230, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, чл.14 от НПКДСл и заповед на Кмета на СО- Район “Панчарево”№ РПН18- РД-09-47 от 10.05.2018г.,

                                О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С :

за длъжността “ ЮРИСКОНСУЛТ” - 1 щатна бройка в Район “Панчарево”:

 1. Минималните специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • образование – висше – “магистър”;
 • област на образование – “право”;
 • професионален опит – не се изисква;
 • вид правоотношения – служебни, ранг V младши;
 • основна заплата – не по-малко от 560 лв.
 • придобита юридическа правоспособност

          -    стаж в общинска адмнистрация, което е препоръчително, но не е ограничено изискване.

 1. Начинът на провеждане на конкурса е: решаване на тест и провеждане на интервю с кандидатите, допуснати до конкурса.
 2. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
 • заявление за участие в конкурс - по образец;
 • декларация по чл.17,ал.1 от НПКДСл;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и придобита правоспособност;
 • копия от документи, доказващи професионален опит.                                                                                                        

Документи се подават лично или чрез упълномощен представител в 14-дневен срок от публикуване на обявата в Район “Панчарево, с.Панчарево, ул.”Самоковско шосе № 230, тел: 97-60-521.

Информация за конкурса ще се обявява на таблото в Звеното за административно обслужване в сградата и на сайта на Район “Панчарево”.

     КМЕТ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“    Д.Сичанов

                                   

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис