ОБЯВИ

Обявление за одобрен подробен устройствен план – ИПР на с.Бистрица

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН18-РА50-34/18.05.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация на с.Бистрица кв.60. Изменение на регулационните граници между УПИ VІ-1336, УПИ ХІІІ-1336 и УПИ ХІІ-1651 кв.60 с.Бистрица и поставянето им в съответствие с границите на имотите по кадастрална карта. Отреждане на новообразуваните УПИ VІ за ПИ 3420 и УПИ ХІІІ за ПИ 3419.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис