ОБЯВИ

Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Район „Панчарево”

       С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А – Р А Й О Н „П А Н Ч А Р Е В О”

    С П И С Ъ К

на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Район „Панчарево”

1. Евгени Методиев Цветков

2. Герасим Недялков Недялков

3. Ренета Йорданова Кисьова

4. Иван Минков Антонов

Решаването на теста ще се проведе на 14.06.2018г. от 10.00 часа в сградата на Районната администрация.

  ИД.СЕКРЕТАР НА РАЙОНА И

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

                                                                                                   /Р.Вълчанова/

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис