ОБЯВИ

Обявление за одобрен подробен устройствен план – ИПР кв.51 в.з.Косанин дол

   Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН18-РА50-39/06.06.2018г.  на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен  подробен устройствен план  – ИПР в следния териториален обхват: УПИ ІХ-3210,3211 /новообразуван/ и УПИ Х-528, кв.51 в.з.Косанин дол. 

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис