ОБЯВИ

Обявление за одобрен подробен устройствен план – ИПРЗ на с.Лозен

   Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН18-РА50-40/06.06.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен подробен устройствен план – ИПРЗ в следния териториален обхват: с.Лозен м-т Орлова круша кв.59 за нови УПИ ІІІ-4242 „За жилищно строителство, оо и тп”, УПИ ІV-4242 „За техническа инфраструктура и трафопост”, УПИ V-4242 ”За обществено обслужване и спортни съоръжения” и УПИ VІ-4242 „За жилищно строителство, оо и тп”.

 

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис