ОБЯВИ

Обявление за изработване на ПУП кв.70 с.Лозен

   Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН18-РА50-37/01.06.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПР в следния териториален обхват: УПИ Х-1378 и УПИ ІХ-1385 кв.70 с.Лозен.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис