ОБЯВИ

Обявление за изработване на ПУП кв.6 с.Бистрица

   Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН18-РА50-38/01.06.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПРЗ в следния териториален обхват: УПИ ХІV-251, УПИ ІV-252, УПИ ІІІ-1652 и УПИ ХV-253 кв.6 с.Бистрица

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис