ОБЯВИ

Обявление за изработване на ПУП в с.Панчарево кв.25

   Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН18-РА50-42/15.06.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: с.Панчарево кв.25 за УПИ ХІ-727 /ПИ с идентификатор 55419.6706.1233/, УПИ Х-728 и УПИ ХХVІ-726.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис