ОБЯВИ

Обявление за изработване на ПУП в м-т Детски град, с.Панчарево кв.13

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН18-РА50-43/15.06.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – изменение на план за застрояване в следния териториален обхват: м-т Детски град с.Панчарево кв.13а за УПИ VІІ-90 „За обществено обслужване, търговия, жилищно строителство и офиси” и УПИ VІІІ-92 „За газостанция, бензиностанция, автомивка и КОО”, а по одобрена кадастрална карта ПИ с идентификатори 55419.6703.90 и 55419.6703.92 по КК и КР на с.Панчарево.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис