ОБЯВИ

Обявление за одобрен проект за ПУП с.Лозен

      До

      Собственик на ПИ с

      идентификатор 44063.6209.444

       по КК и КР с. Лозен

 

О Б Я В Л Е Н И Е

            На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че със Заповед № РА50-266/22.03.2018г. на  Главния архитект на Столична Община  е одобрен проект за ПУП –План за регулация за създаване на нов УПИ II-443 „За безвредно производство, складове и офиси“, кв.15, м.“Сръбски азмак“ и План за застрояване за новосъздаден УПИ II-443“За безвредно производство, складове и офиси“, кв.15, с. Лозен, СО Р-н Панчарево.

            Със Заповедта може да се запознаете всеки работен ден без четвъртък от 8.30ч. до 12.00ч.  в Отдел Устройство на територията  и кадастър при Район  Панчарево, с. Панчарево, ул. Самоковско шосе №230.

            Заповедта може да се обжалва  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от получаване на настоящето обявление пред Административен съд София – град чрез Район Панчарево.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис