ОБЯВИ

Обявление - допуснато изработване на подробен устройствен план - с.Бистрица

 Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН18-РА50-45/28.06.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: УПИ Х-680 и УПИ ХІ-676 кв.14 с.Бистрица

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис