ОБЯВИ

Обявление - допуснато изработване на подробен устройствен план - с.Казичене

   Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН18-РА50-46/28.06.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – изменение на план за регулация в следния териториален обхват: с.Казичене кв.33 за УПИ VІІ-280 /ПИ с идентификатор 35239.6102.2261/ и контактен УПИ ІV-279.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис