ОБЯВИ

Обявление - одобрен подробен устройствен план - с.Герман

   Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН18-РА50-47/28.06.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация и застрояване на с.Герман кв.55. Промяна предназначението на УПИ VІІ „База водно стопанство” в УПИ VІІ с отреждане за ПИ № 21 и предназначение „За комплекс с апартаментен хотел”.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис