ОБЯВИ

Обявление - изготвен проект за ПУП на с.Плана

     ДО

     СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56624.7201.63

 

      На основание чл.128,ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – ПЗ на ПИ 56624.7201.65 и 56624.7201.66 по КККР на с.Плана. С проекта може да се запознаете в Отдел “УТК“- Район Панчарево – ул.”Самоковско шосе”№230, всеки понеделник, вторник и сряда от 8.30ч. до 12.00ч.

      Възражения срещу проекта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението чрез Район”Панчарево”.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис