ОБЯВИ

Обявление - искане за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП на в.з.Манастира кв.6М

     ДО

Собствениците на ПИ с идентификатор 04234.6966.2024

     На основание чл.26 ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Ви уведомяваме, че с вх.№РПН18-ГР94-1325/23.04.2018г. в деловодството на Район Панчарево е заявено с мотивирано предложение искане за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП на в.з.Манастира кв.6М за УПИ ІХ-СНС и контактен УПИ Х-СНС. Искането се изразява в промяна на регулационната линия между урегулираните поземлени имоти.

     На основание чл.34 ал.1 и 3 отАПК Ви се предоставя възможност в премното време в дните: сряда и четвъртък от 8.30ч. до 12.00ч. да се запознаете с документите към заявление с вх.№ РПН18-ГР94-1325/23.04.2018г.

 

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис