ОБЯВИ

Обявление - допуснато изработване на подробен устройствен план - с.Казичене кв.17

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН18-РА50-54/20.07.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: с.Казичене кв.17 за УПИ VІІІ-1409 /ПИ с идентификатор 35239.6102.1409/ и УПИ ІХ-214.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис