ОБЯВИ

Обявление - одобрен подробен устройствен план - с.Лозен кв.70

 

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН18-РА50-74/28.08.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен  подробен устройствен план  - Изменение на плана за регулация  на с.Лозен кв.70. Изменение на регулационната   граница между УПИ Х-1378 и УПИ ІХ-1385    и поставянето ú в съответствие с границата  на имотите  по кадастрална карта.   Отреждане на новообразувания УПИ Х за ПИ 4649 „За жс”.

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис