ОБЯВИ

Обявление - одобрен подробен устройствен план - с.Лозен кв.115а

 

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН18-РА50-76/29.08.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен  подробен устройствен план  - Изменение на плана за регулация  на с.Лозен  кв.115а.  Изменение на регулационната   граница между УПИ VІІ-3501,3502 и УПИ VІІІ-2535 и поставянето ú в съответствие с границата  на имотите  по кадастрална карта.  Разделяне на УПИ VІІ-3501,3502 на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти и образуването  на нов  УПИ VІІ  с отреждане за ПИ 3501 и УПИ Х с отреждане за ПИ 3502. Изменение на плана за застрояване на с.Лозен   кв.105а  за  новообразувани  УПИ VІІ-3501  и УПИ Х-3502.

 

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис