ОБЯВИ

Обявление - одобрен подробен устройствен план - с.железница кв.24а

 

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН18-РА50-77/29.08.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен  подробен устройствен план  - Изменение на плана за регулация  на с.Железница  кв.24а. Изменение на регулационната   граница между  УПИ VІІ-749 и УПИ VІ-748 с цел провеждането ù по имотната граница на поземлени имоти 1410 и 1411.  Заличаване на УПИ VІІІ-749 и УПИ VІІ-749 и създаването на нов УПИ VІІ с отреждане за ПИ 749 и 1411.   Изменение на плана за застрояване  на с.Железница  кв.24а  за УПИ VІІ-749,1411  /новообразуван/.

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис