ОБЯВИ

До Собствениците на ПИ 04234.6969.3438

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен ПУП-ИПРЗ на УПИ ΧV-2216 и УПИ Ӏ-за парк, спорт и трафопост от кв.92 по действащ план за регулация на с.Бистрица.

Проектът е изложен в отдел „Устройство на Територията и Кадастъра“, Район Панчарево- ул.“Самоковско шосе“№230, всеки работен ден /без четвъртък/ от 08:30ч. до 12:00ч.

Възражения срещу проекта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението чрез Район Панчарево.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис