ОБЯВИ

Обявление До Собствениците на ПИ 04234.6901.1855,ПИ 04234.6901.1856 и ПИ 04234.6901.1857.

        О Б Я В Л Е Н И Е

        До Собствениците на ПИ 04234.6901.1855, ПИ 04234.6901.1856 и ПИ 04234.6901.1857.

         На основание чл.131 от ЗУТ  Ви уведомяваме, че със Заповед № РА50-541/13.07.2018г. на Главния архитект на СО е прекратено производството по одобравяне на ПУП – ИПР за УПИ XXII-1413, за образуване на нов УПИ XXII-59, 1852“за жс“, кв. 13г; изменение на уличната регулация между о.т.601б и о.т.605, сливане на квартали 13г и 13з и създаване на нов кв. 13г и преномериране на УПИ I-1413, УПИ II-1413 и УПИ III-1413, кв. 13з, м.“в.з. Малинова долина-Герена“, допуснато със заповед № РА50-323/17.05.2016г. на Главния архитект на СО до приключване на съдебното производство по адм. д. № 8476/2017г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав.

         Заповедта може да се обжалва в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото обявление пред Административен съд София – град.

        Заповедта е изложена в отдел „УТК” при Район Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230, в понеделник от 8:30 до 12:00 часа и вторник от 13:30 до 17:00 часа /С.Главчев/, сряда от 8:30 до 12:00 часа /инж. Пильов/.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис