ОБЯВИ

До Собствениците на ПИ 55419.6702.2145

О Б Я В Л Е Н И Е

До Собствениците на ПИ 55419.6702.2145

 

         На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 55419.6702.3286 по КККР на м.“Косанин дол“, р-н Панчарево.

        Проектът е изложен в отдел „УТК” при Район Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230, в понеделник от 8:30 до 12:00 часа и вторник от 13:30 до 17:00 часа /С.Главчев/, сряда от 8:30 до 12:00 часа /инж. Пильов/.

Възражения срещу проекта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението чрез Район „Панчарево“

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис