ОБЯВИ

До собствениците на ПИ с идентификатор 55419.6708.377

О Б Я В Л Е Н И Е

До  собствениците на  ПИ  с  идентификатор   55419.6708.377  по  КККР  на с. Панчарево, одобрени със Заповед № РД 18-24/ 02.03.2012г. на ИД на АГКК 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме за проект: ПУП – ИПРЗ  за  УПИ  VII - 376,  кв.26,  местност  в.з. "Беликата",

Район Панчарево.

Проектът е изложен в отдел ″УТК″ при Район  Панчарево, ул. ″Самоковско шосе″ № 230 и може да бъде разгледан всеки работен ден / без четвъртък / от 8,30ч. до 12,00 ч. 

Възражения срещу проекта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението чрез Район Панчарево.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис