ОБЯВИ

До Собствениците на ПИ 29150.7106.414

О Б Я В Л Е Н И Е

До Собствениците на ПИ 29150.7106.414

 

 На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – ПРЗ за образуване на нов УПИ I-341 за „жс“ за ПИ с идентификатор 29150.7106.341 по КККР на с.Железница.

С проекта може да се запознаете в Отдел „УТК” при Район Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230, в понеделник от 8:30 до 12:00 часа и вторник от 13:30 до 17:00 часа /С.Главчев/, сряда от 8:30 до 12:00 часа /инж. Пильов/.

Възражения срещу проекта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението чрез Район „Панчарево

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис